ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА

1. Увод. Математичка логика, скупови, релације, операције, функције.

2. Елементарне функције, графици и особине.

3. Комплексни бројеви.

4. Граничне вредности функција и асимптоте.

5. Изводи функција.

6. Испитивање функција.ЛИТЕРАТУРА

1.М. Меркле, Математичка анализа, теорија и хиљаду задатака, за студенте технике, треће измењено и допуњено издање, Академска мисао, Београд 2015.

2. Д. Цветковић, И. Лацковић, М. Меркле, З. Радосављевић, С. Симић, П. Васић, Математика 1, Алгебра, X издање, Академска мисао, Београд 2014.

3. П. Васић, Б. Иричанин, М. Јовановић, Б. Малешевић, Т. Маџаревић, Б. Михаиловић, З. Радосављевић, С. Симић, Д. Цветковић, Збирка задатака из алгебре, I део, Булове алгебре, квантификаторски рачун, комбинаторика и графови, општа алгебра, полиноми, VI издање, Академска мисао, Београд 2006.

НАСТАВНИЦИ

Др Бојана Михаиловић, доцент
mihailovicb@etf.rs


Данијела Бранковић, асистент
danijela@etf.rs

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Домаћи задаци

Постоје три домаћа задатка, од којих сваки носи по 15 поена.

Испит

Испит носи 60 поена и полаже се из три дела, у колоквијумским недељама, тј. у испитним роковима.
Испит је писмени, сваки део се ради сат времена.

Формирање оцене

Оцене се формирају на уобичајен начин на основу сабирања поена са домаћих задатака и испита.

број бодова ББ ББ<51 51<=ББ<61 61<=ББ<71 71<=ББ<81 81<=ББ<91 91<=ББ
ОЦЕНА 5 6 7 8 9 10


МАТЕРИЈАЛИ

Материјали са часова

Домаћи задаци